پروژه بنیاد مسکن استان مازندران

پروژه اجرایی
پروژه های اجرایی ساروج ارمغان صبا
توضیحات پروژه

پروژه بنیاد مسکن استان مازندران شهرستان نور
پروژه مشتمل بر 122 واحد و 122 پارکینگ
زیربنا: 80/3189
سیستم سازه: قاب بتنی
مساحت تقریبی هر واحد: 120 الی 165